Skip to content

Working Bibliography

This blog tracks my Fulbright research on breast-binding in Republican China and undergarments. As my research progresses, I will be adding sources to this page.

Ai, Hong. “Nüren de ru” [Women’s breasts.] Quxianmei, vol. 1 no. 2 (April 1949): 31.

Bao, Qiexu. “Gu naima yingdang zenmeyang zhuyi” [What you should pay attention to when hiring a wet nurse.] Tongsu yishi yuekan, no. 1 (Oct. 1919): 33-35.

—-. “Puru de cishu” [Frequency of breastfeeding.] Tongsu yishi yuekan, no. 1 (Oct. 1919): 36.

Bong, Ng Chun. “Er shi nian dai Shanghai fu nü shu xiong shi lüe: fu nü fu zhuang yu she hui bian qian” [Breast-binding and transvestism: the other side of woman fashion in Shanghai (1911-1930)] in Inventing Nanjing Road: Commercial Culture in Shanghai, 1864-1949: Cornell University July 20-21. Ithaca: East Asia Program, Cornell University, 1995.

Bray, Francesca. Technology and Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China. Berkeley: University of California Press, 1997.

Chen, Fu En. “Fei jiehe bing (fei lao) zhi chuanran ji yufang fa” [The Transmission and Prevention of Tuberculosis.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 20 (August 1925).

Chiang, Yung-chen. “Womanhood, Motherhood and Biology: The Early Phases of The Ladies’ Journal, 1915-25.” Gender and History, vol. 18 no. 3 (November 2006): 519-545.

Chinese Erotic Paintings, The. Collected and published by the China Sex Museum.

Dreams of Spring: Erotic Art in China from the Bertholet Collection. Pepin Press, 1997.

Du, He. “Shu ru” [Breast-binding.] Geming de Funü (Revolutionary Women), no. 8 (July 20, 1927): 13-14.

Edwards, Louise. “Policing the Modern Woman in Republican China.” Modern China, vol. 26 no. 2 (April 2000): 115-147.

Fan, Guang Ban. “Rubu mei” [The beauty of breasts.] Kai Mai La Dianying Tuhua Zazhi, no. 1 (1932): 5.

Fang. “Tan tan nüzi shuxiong” [Talking about women’s breast-binding]. Jiezhi, vol. 9, no. 1 (1930): 13.

Fei, Qian. “Chanzu, shuxiong he chuaner” (Footbinding, breast binding and ear piercing). Geming de Funü (Revolutionary Women), no. 8 (July 20, 1927): 15-16.

Feng, Xian. “Shuxiong yu fang xiong” [Breast binding and releasing breasts]. Lianyi zhi fa [The Liengyi’s Tri-Monthly], no. 135 (1929): 8.

Fields, Jill. An Intimate Affair: Women, Lingerie, and Sexuality. Berkeley: University of California Press, 2007.

Finnane, Antonia. Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation. New York: Columbia University Press, 2008.

“Fujian jiaoyu zhoukan: (si) wei feng jiaoyu neizheng bu ling qieshi chajin nüzi shuxiong yang zunzhao ban liyou” [Fujian education weekly: (4) in order to esteem school interior affairs office to order a practical ban on girl’s breast-binding to rely on the reason of doing as told]. Fujian Jiaoyu Zhoukan (1929): 52-53.

Glosser, Susan L. Chinese Visions of Family and State, 1915-1953. Berkeley: University of California Press, 2003.

He, Cui Zhen. “Yu er xu zhi” [Necessary knowledge for raising children.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 23 (November 1925): 7-10.

He, Ke. “Ru de weifeng” [The majesty of breasts.] Beiyang Huabao, July 20, 1927: 3.

Hershatter, Gail. Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai. Berkeley: University of California Press, 1999.

Hong, Jiao. “Zhuangshi yu qinggan” [Clothing and sexuality.] Jiating [The Home Companion,] no. 7 (1923): 1-5.

Hsiung, Ping-chen. “To Nurse the Young: Breastfeeding and Infant Feeding in Late Imperial China.” Journal of Family History, 20.3 (1995): 217-38.

Hua, Mei and Wang Chunxiao. Fushi yu lunli [Clothing and ethics]. Beijing: Zhongguo shidai jingji chubanshe, 2010.

Huang, Chuanjing. “Funü ying su gechu de xiguan: xu fa, chanzu, shuxiong” [Women’s customs that should be abolished: hair growing, footbinding, breast binding.] Xue li, no. 1 (1928): 26-27.

Huang, Fuchuan. “Wei tan shi sui bi wa xiong.” Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 23 (September 1925): 7.

Huang, Qiang. Yi yi bai nian: jin bai nian zhongguo fushi feng xiang zhi bianqian [100 years of clothing appearance: the past 100 years of Chinese fashion directions and change]. Beijing: Wenhua yishu chubanshe, 2008.

—-. Zhongguo neiyi shi [The history of Chinese underwear]. Beijing: Zhongguo fangzhi chubanshe, 2008.

Huang, Youbing. “Yinghai zhi shiwu” [Infant food.] Jiating [The Home Companion,] no. 5 (1922): 1-2.

Jiang, Menglin and Yang Zhaotai. “Bu ling: xunling: jiaoyu bu, neizheng hui ling: ling ge sheng yuting, minzheng ting: hui yang chi shu chajin chanzu shuyao chuaner shuxiong zhe exi you (zhonghua minguo shiba nian shiyi yue ershiba ri.” Neizheng gongbao, vol. 2 no. 11 (1929): 21-23.

—-. “Gong du: gong han: jiaoyu bu, neizheng bu hui han: hui han zhongyin zhixing anyuanhui mi shu chu han fu jinzhi nüzi shuxiong yi an yi fenbie zi ling chajin qing zhuanchen you (zhonghua minguo shiba nian shiyi yue ershiba ri).” Neizheng gongbao, vol. 2 no. 11 (1929): 6-9.

Jiankang yu funü yundong [Health/body and the women’s movement]. Funü congshu [Women’s Book Series], published by Shangwu yinshu guan faxing. 1934.

“Jiaoyu ling wen: yi, daxue yuan ling: daxue yuan xun ling di si qi yi hao (shiqi nian liu yue ershijiu ri): ling ge sheng shi jiaoyu xing zhengchang guan ji ge guo li daxue xiaochang: wei huai han jinzhi xuexiao nüsheng shuxiong yang ge zunzhao you.” Daxueyuan gongbao, vol. 1 no. 8 (1928): 18.

Jing, Xia. “Shuxiong hou de buru” [Breast feeding after breast-binding]. Xin Shanghai, no. 9 (1926): 57.

Ko, Dorothy. Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding. Berkeley: University of California Press, 2007.

Laing, Ellen Johnston. Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century Shanghai. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.

Lee, Haiyan. Revolution of the Heart: A Genealogy of Love in China, 1900-1950. Stanford: Stanford University Press, 2007.

Lee, Jen-Der. “Wet Nurses in Early Imperial China.” Nan nü 2.1 (2000).

Lei, Jun. “Natural Curves: Changing Aesthetics of Female Breasts in Republican China (1911-1937)” – Unpublished paper courtesy of author.

Li, Desheng. Yanhua Zhongguo: xiri modeng nülang [Cigarette cards and China: the former times modern girls]. Nanchang: Jiangxi jiaoyu chubanshe, 2009.

Li, Wenrui. “Weisheng: shuxiong wenti” [Hygiene: breast-binding problem]. Xin Yiren, vol. 1 no. 3 (1923): 15.

Li, Zhexian. “Guanyu shuxiong ji qita” [Regarding breast-binding and other things.] Minguo Ribao (Shanghai,) July 4, 1930.

Lin, Lianyin. “Funü shuxiong yu shuyao zhi qiyuan” [The origins of breast-binding and waist-binding]. Linglong, no. 122 (1933): 2319-2320.

Longzi. “Shuxiong zhi huo” [The disaster of breast binding]. Xinghua, no. 30 (1933): 50.

Mao, Xian. “Nüzi shuxiong yu guomin jiankang” [Women’s breast-binding and the people’s health]. Guangxi Weisheng Xunkan, vol. 2, no. 26 (1935): 1-3.

Mao, Xian. “Nüzi shuxiong yu guomin jiangkang” [Women’s breast-binding and the people’s health]. Ningboshi zheng yuekan, vol. 3 no. 7-8 (1930): 6-8.

Metersbonwe Costume Museum. Shanghai, China.

Miao, Qiping and Ma Qiju. “Ben xian wen jian: mingling: Yuyao xian zhengfu xunling jiao zi di san si wu hao (zhonghua minguo shijiu nian yiu yue): ling ge xiao xue ge chuji xiaoxue: ling chajin nüzi shuxiong tong chu exi you.” Zhejiang yuyao xian zhengfu gongbao, no. 57 (1930): 17-18.

Ming, Tian. “Yifu he shenti” [Clothes and body.] Minguo Ribao (Shanghai), January 16, 1921: insert.

Mo, Zhu. “Tianru yundong” [Natural breast movement.] Beiyang Huabao, July, 30, 1927: 3.

“Nü shijie” [Women’s World.] E Bao, no. 2(1941).

“Nüzi jiefang xiongbu” [Women liberate their chests.] Minguo Ribao (Shanghai), August 10, 1927.

Pan, Jianhua. Nü hong: Zhongguo nüxing guifang yishu [Needlework: the art of the Chinese women’s inner chambers]. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2009.

Pu, Wengui. “Gong du: fa wen: xunling minzhong jiaoyu guan, xian shi ji wanquan xiaoxue: di yi jiu jiu hao (zhonghua minguo shijiu nian yi yue nianliu ri): zhuan chi xuan fu chajin funü shuxiong (bu ling xing wen).” Baoshan xian jiaoyu yuekan, no. 23-24 (1929): 36-37.

Qian, Bo. “Jiechu shuxiong” [Get rid of breast binding.] Tongsu jiaoyu yuekan, no. 4 (1928): 2.

Qiu, Xin. “Jianfa yu shu xiong” [Cutting hair and breast-binding.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 20 (August 1925): 22-23.

“Rubu de weisheng” [Breast hygiene.] Linglong, no. 82 (1933): 62-63.

Sakamoto, Hiroko. “The Cult of ‘Love and Eugenics’ in May Fourth Movement Discourse.” positions 12:2 (Fall 2004): 329-376.

Shanghai Museum of Textile and Costume.

“Shao nü zhi quxianmei” [Young woman’s curves.] E bao, no. 7 (1941).

Shen, Weizhen. “Lun xiaobanbi yu nüzi tiyu” [Discussion of the little vest and female physical education/sports]. Funü Zazhi, vol. 1 no. 1 (January 1915).

Shui. “Nüzi neiyi” [Women’s underwear.] Wan you yue zhou kan, vol. 1 no. 31 (1930): 247.

Su, Zu Hui. “Bu shu xiong de si da you dian” [The four big concerns to not breast-bind.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 22 (October 1925): 17-19.

Tang, Xiang. “Rou feng shuang cha yun: nüzi xin naizhao” [Flesh peak pair insert into clouds: women’s new brassiere]. Zhongwai chunqiu, no. 6 (September 28, 1946).

van Gulik, R.H. Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Chinese Sex and Society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.

Wan, Xianggezhu. “Funü zhuangshu de yi ge da wenti – xiaoshan shi ying fou baocun” [A big question in women’s attire – should the little shirt be preserved or no]. Beiyang Huabao, no. 83 (May 4, 1927): 4.

—-. “Funü zhuangshu shang de yi ge da wenti – xiaoshan ying ruhe gailiang” [A big question in women’s attire – how should the little shirt be improved]. Beiyang Huabao, (August 20, 1927): 4.

—-. “Guanyu xiaoshan de kaoju” [Textual research/criticism of the little shirt]. Beiyang Huabao, no. 90 (May 25, 1927): 4

—-. “Xi fu xiongyi zhi you yi zhong” [Another Western Women’s Brassiere]. Beiyang Huabao, (October 15, 1927): 4.

—-. “Xiongyi gouzao shuomming” [Explanation of the structure of ‘breast clothes’]. Beiyang Huabao, (October 19, 1927): 4.

—-. “Zhongguo xiaoshan yange tushuo” [An illustrated history of the development of the Chinese little shirt]. Beiyang Huabao, (June 8, 1927): 4.

—-. “Zhongguo xiaoshan yange tushuo (zhong)” [An illustrated history of the development of the Chinese little shirt, middle part]. Beiyang Huabao, (June 25, 1927): 4.

—-. “Zhongguo xiaoshan yange tushuo (xia)” [An illustrated history of the development of the Chinese little shirt, last part]. Beiyang Huabao, (June 29, 1927): 4.

Wan, Yunyu. “Shuxiong shi meiguan ma?” [Is breast binding beautiful?] Weisheng bao, no. 12 (1928): 94.

Wang, Jinhua and Zhou Jia. Tushuo Qingdai nüzi fushi [Illustrated women’s dress of the Qing Dynasty]. Beijing: Zhongguo jing gongye chubanshe, 2008.

Wu, Hao. Duhui yunshang [Fairy clothes in cosmopolitan cities]. Hong Kong: Sanlian shudian, 2006.

(In Mainland China known as: Zhongguo funü fushi yu shenti geming (1911-1935) [Chinese women’s fashion and bodily revolution (1911-1935)]. Shanghai: Dongfang chuban zhongxin, 2008.)

Wu, Chen Yi. “Yu er fa” [Methods of raising children.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 19 (July 1925): 27-31.

Wu, Ming. “Weishenme yao shu ru” [Why do you want to bind your breasts?] Minguo Ribao (Shanghai), April 15, 1920: 14.

Wu, Xin. Zhongguo xiaoshi de fushi [China’s disappearing clothing]. Jinan: Shandong chuban jituan, 2010.

“Xiao tong xun.” Tongsu jiaoyu yuekan, no. 4 (1928): 4.

Xiao Ying. “Luoti de nüren” [Nude women.] Quxianmei, vol. 1 no. 1 (1949): 15.

Xu, Wancheng. “Guanyu nüzi xiongbu de jiefang” [Regarding the liberation of women’s chests.] Minguo Ribao (Shanghai,) May 28, 1931.

Xue, Dubi. “Bu ling: pi: guomin zhengfu neizheng bu pi: di yi jiu qi hao (zhonghua minguo shi qi nian liu yue shi ba ri): xian cheng ren Zhu Sun ru deng: cheng yi jian wei funü shuxiong fanghai weisheng zhe mingling jinzhi you.” Neizheng gongbao, vol. 1 no. 3 (1928): 7.

—-. “Gong du: han: guomin zhengfun neizheng bu gong han: di san qi si hao (zhonghua minguo shiqi nian liu yue shiba ri): han daxue yuan: duiyu jinzhi funü shuxiong zhe cha ke you.” Neizheng gongbao, vol. 1 no. 3 (1928): 15.

Yan. “Guangzhou mingling jinzhi nüzi shuxiong” [Guangzhou explicit order bans women’s breast-binding.] Geming de Funü (Revolutionary Women), no. 8 (July 20, 1927): 13-14.

Yang, Dajiao. “Lun jinri nüjie fushi zhi bu weisheng” [Discussing that today’s women’s fashion are unhygienic.] Guang Ji Yi Kan [Kwang Chi Medical Journal,] no. 19 (July 1925): 3-5.

Yang, Danqu. “Funü shuxiong wenti ling gan” [Part of my feelings about the problems of women’s breast-binding.] Minguo Ribao (Shanghai,) June 28, 1930.

“Yanjiu de jiaodian: quxianmei shi shenme dongxi?” [Research focus: what is curvaceous beauty?] Wan you yue zhou kan, vol. 1 no. 2 (1930): 10.

You, Jianming. Yundong chang nei wai: jindai huadong diqu de nüzi tiyu (1895-1937). Taipei: Zhongyang yanjiu yuan jindai shi yanjiu suo, 2009.

Yu, Chengzhi. “Nü tongbao hui zhuyi zhe san jian shiqing me” [How can womenfolk pay attention to these three things.] Tongsu yishi yuekan, no. 1 (Oct. 1919): 17-25.

Yu, Jifan. “Dongfan ren yu renti mei zhi sixiang” [Eastern people’s ideas about body beauty.] Yishu, no. 56 (1924): 2-3.

“Zai tan nüzi xiongbu jiefang” [Again to discuss the liberation of women’s chests.] Minguo Ribao (Shanghai,) August 11, 1927.

Zhang, Jingsheng. “Luoti yanjiu” [Research on nudity.] Xin Wenhua (1926): 52-68.

Zhang, Senyu. “Changshi: funü shuxiong zhi hai” [Common sense: the harm of women’s breast-binding.] Xin Yi yu Shehui Hui Kan, no. 1 (1928): 390.

Zhang, Zuigai. “Ru: nüxing shenti shang zui guizhong de bufen” [Breasts: the most important part of a woman’s body.] Shi bao ban yuekan, no. 10 (1936): 92-94.

“Zhu Jiahua tiyi jinzhi funü shuxiong” [Zhu Jiahua proposes the prohibition of breast-binding.] Minguo Ribao (Guangzhou), July 8, 1927: 5.

Zhu, Ouling. “Da dao xiaomajia” [Bring down the little vest.] Weisheng bao, no. 21 (1928): 166.

Images and drawings of brassieres, chemises and nudity from Beiyang Huabao July 30, 1927, August 24, 1927, August 31, 1927, September 7, 1927, September 10, 1927, October 11, 1927, October 26, 1927, November 5, 1927.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: